Chè Thưng Hạt Sen

20,000₫

Mô tả

Sweet Lotus Seed Gruel

 Chè Thưng Hạt Sen
 Chè Thưng Hạt Sen