Chè Đậu Trắng

20,000₫

Mô tả

Vietnamese Black-Eyed Peas Sweet Soup

 Chè Đậu Trắng
 Chè Đậu Trắng